Close

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle klanten van ComPassie en gelden zonder uitzondering voor iedere klant. De klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving en boekingen.

1. Begrippen:

1.1 Algemene voorwaarden: Deze door ComPassie gehanteerde voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van ComPassie, www.praktijkcompassie.com en hier te downloaden.

1.2 Klant: Degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij ComPassie.

1.3 Lidmaatschap: Een door ComPassie uit te geven c.q. uitgegeven en door een student te betalen c.q. betaald lidmaatschap voor het volgen van yoga en andere lessen bij ComPassie.

1.4 Strippenkaart: Een 8-lessen kaart voor yogalessen.

1.5 Website: De website van ComPassie: www.praktijkcompassie.com

1.6 Workshop: Een bij ComPassie te geven of gegeven workshop.

1.7 Webshop: De getoonde winkel/shop op de website van ComPassie.

1.8 Training: Een bij ComPassie te geven of gegeven training.

1.9 Therapie sessie/consult: Privé sessie waarin E.E.N.® therapie wordt gepraktiseerd.

2. Betalingen en prijswijzigingen:

2.1 Betaling geschiedt voorafgaand aan de les, workshop of therapie sessie.
Een therapie sessie die niet via de website is geboekt, kan ook tijdens het consult zelf contant afgerekend worden of binnen 7 dagen na het consult via bankoverschrijving (gegevens op factuur).

2.2 Betaling van het abonnement geschiedt maandelijks per automatische incasso.
Bij niet of niet tijdige betaling heeft ComPassie het recht om de invorderingskosten en incassokosten op de klant te verhalen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.3 Alle actuele prijzen staan vermeld op de website. ComPassie behoudt het recht de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website c.q. per e-mail/nieuwsbrief.

2.4 Door inschrijving en boekingen verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd.

2.5 Na inschrijving voor het yoga abonnement betaalt de klant het lesgeld per maand. De klant betaalt een gemiddeld bedrag per maand over 52 weken berekend.

2.6 Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

3. Regels voor reservering:

3.1 Alle lessen kunnen enkel online tot 60 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.

3.2 Annuleren van reserveringen voor de yoga lessen en therapie sessies kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Wanneer je niet tijdig annuleert dan vervalt jouw les/sessie en kan deze niet meer kosteloos worden ingehaald.

3.3 Annuleren voor een workshops kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de workshop.

3.4 Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen, workshops en/of therapie sessies is niet mogelijk.

3.5 Gemiste lessen kunnen binnen een betaalperiode van een maand worden ingehaald.

4. Wijzigingen:

4.1 ComPassie behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Klanten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website www.praktijkcompassie.com.

4.2 ComPassie behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een klant het met de wijziging niet eens is, dan kan de klant opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De klant dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

5. Lidmaatschap, Strippenkaart en Losse lessen:

5.1 Klanten kunnen lessen volgen op basis van een abonnement, een strippenkaart of losse lessen. Alle mogelijkheden zijn via de website te boeken.

5.2 Strippenkaarten zijn 4 maanden geldig vanaf moment van aankoop. Het systeem houdt dit automatisch bij, de strippenkaart is persoonsgebonden.

5.3 Lidmaatschap van een abonnement komt tot stand op het moment dat ComPassie het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de klant heeft ontvangen.

5.4 Een strippenkaart wordt geactiveerd op het moment van bestelling en betaling via de website.

6. Voorwaarden abonnement:
6.1 Een abonnement wordt 12 maal per jaar betaald. Vakanties zijn reeds in het abonnement verwerkt. Het abonnement is opzegbaar aan het einde van het contract (12 maanden). Het systeem houdt dit automatisch bij.

6.2 Bij uitzondering is een abonnement direct opzegbaar. Deze uitzonderingen zijn langdurige ziekte/ziekenhuisopname. Hierbij dient de klant een doktersverklaring te overleggen. Bij verhuizing naar een adres buiten de straal van 30 km vanaf ComPassie met bewijs, kan het contract ook direct beëindigd worden.

6.3 Je abonnement wordt na de einddatum automatisch steeds met een maand verlengd.

6.4 Pauzeren van een abonnement: bij uitzondering kun je jouw abonnement pauzeren. Redenen om een abonnement te pauzeren zijn: langdurige ziekte, ziekenhuisopname of zwangerschap. Hierbij dient de klant een doktersverklaring te overleggen. In overleg bepalen student en ComPassie de duur van de pauze. Na deze pauze wordt het oorspronkelijke abonnement hervat.
Mocht de klant alsnog willen opzeggen dan kan dit met in acht name van de opzegtermijn (artikel 7.1).

6.5 De eindtermijn van de pauze bedraagt minimaal 3 maanden vanaf aanvang pauze tot maximaal 12 maanden.

7. Opzeggen:

7.1 Opzeggen van je abonnement kan na de einddatum van je afgesloten abonnement met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan schriftelijk of per email, vóór het begin van je nieuwe betalingsmaand.

8. Lesrooster:

8.1 Het actuele rooster staat altijd op de website. ComPassie behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website c.q. per e-mail.

8.2 ComPassie behoudt zich het recht om bij overmacht de geplande les te annuleren of over te laten nemen door een andere docent.

9. Vakanties/verlof:

9.1 Tijdens de vakanties die vooraf worden aangekondigd, is ComPassie gesloten. Deze vakanties zijn al in het abonnement verwerkt. ComPassie heeft het recht om ‘grote vakantie’ van 3 aaneengesloten weken te nemen, en ‘korte vakantie’ van 2 aaneengesloten weken. Deze lessen kunnen niet worden ingehaald. Zodra bekend, kondigt ComPassie haar vakantie aan.
Heeft ComPassie langer dan genoemde weken vakantie/verlof (bijv. lange reis, zwangerschapsverlof, langdurige ziekte) zal het abonnement of de strippenkaart gepauzeerd worden. Bij terugkomst zal ComPassie het abonnement of strippenkaart weer verder laten lopen.
Dit zal altijd tijdig gecommuniceerd worden via de website, email/nieuwsbrief.

9.2 Er is geen les tijdens nationale feestdagen. Deze lessen kunnen worden ingehaald.
Eventuele afwijkende vakanties worden tijdig aangegeven op de website en gemeld in de nieuwsbrief van ComPassie. Het is niet mogelijk om tijdens je eigen vakantie het abonnement te pauzeren.

9.3 Je mag tijdens je eigen vakantie iemand die géén lid is bij ComPassie je lessen laten overnemen. Lid ben je zodra je bent ingeschreven voor lessen (ook losse lessen of voor de rittenkaart). Dit graag in overleg met ComPassie, zodat duidelijk is wie er in de les aanwezig zal zijn.

9.4 De gehanteerde vakantiedagen zijn meegenomen in de berekening van het maandelijkse lesgeld.

10. Deelname en betaling Workshops, Training:

10.1 Het volledige bedrag van de workshop of training dient voor aanvang te zijn betaald.

10.2 Tot 2 weken voor aanvang kan de deelnemer de workshop, training kosteloos annuleren. Het volledige bedrag wordt gerestitueerd. Bij een annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop/training, wordt er geen geld gerestitueerd. Je kunt je plek wel doorgeven aan iemand anders (bijv. vriendin, zus). Stel hier ComPassie vooraf van op de hoogte. 

10.3 Bij annulering door ComPassie wordt het volledige bedrag aan de klant gerestitueerd.

10.4 Buiten de bovengenoemde voorwaarden worden kosten niet gerestitueerd.

10.5 Annulering van een workshop/training kan per e-mail naar: eveline@praktijkcompassie.com. Nadat de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen is de annulering verwerkt.

10.6 ComPassie behoudt zich het recht om door overmacht of onvoldoende inschrijvingen elke workshop/training te annuleren. Het volledige bedrag wordt dan aan de klant gerestitueerd.

11. Aansprakelijkheid, klachtenregeling:

11.1 De klant volgt de yogalessen, workshops, therapie sessies en trainingen op eigen risico. Indien klant onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen, workshops, therapie sessies of trainingen. Dit geldt ook voor de klant die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

11.2 ComPassie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

11.3 Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.

11.4 ComPassie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

11.5 Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de klant op te lossen.

12. Therapie sessie

12.1 ComPassie heeft voor therapie sessies/consulten een behandelovereenkomst. De algemene voorwaarden geldend voor de therapie worden bij aanvang van therapie door beide partijen (cliënt en therapeut) ondertekend en bewaard in diens dossier. De behandelovereenkomst is onderaan deze algemene voorwaarden toegevoegd.

13. AVG en verwerking van persoonlijke gegevens:

13.1 ComPassie verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. ComPassie gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij inschrijving, registratie of aankoop in de webshop wordt de klant gevraagd hiermee akkoord te gaan.

13.2 De privacyverklaring die geldt voor cliënten van therapiesessies, is onderaan deze algemene voorwaarden toegevoegd.

13.3 ComPassie gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van ComPassie en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Bij inschrijving, registratie of aankoop in de shop wordt de klant gevraagd hiermee akkoord te gaan. Indien de klant op later moment geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van ComPassie kan dat per e-mail worden medegedeeld aan: eveline@praktijkcompassie.com. Of de klant kan zich direct uitschrijven voor de nieuwsbrief, onderaan in de betreffende nieuwsbrief. De klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van ComPassie gebruik kan worden gemaakt.

13.4 ComPassie geeft de persoonsgegevens van klanten, cliënten en deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.