Close

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle klanten van ComPassie en gelden zonder uitzondering voor iedere klant. De klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving en boekingen.

 1. 1. Begrippen:

1.1 Algemene voorwaarden: Deze door ComPassie gehanteerde voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van ComPassie, www.praktijkcompassie.com en hier te downloaden.

1.2 Klant: Degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij ComPassie

1.3 Lidmaatschap: Een door ComPassie uit te geven c.q. uitgegeven en door een student te betalen c.q. betaald lidmaatschap voor het volgen van yoga en andere lessen bij ComPassie.

1.4 Strippenkaart: Een 8-lessen kaart voor yogalessen.

1.5 Website: De website van ComPassie: www.praktijkcompassie.com

1.6 Workshop: Een bij ComPassie te geven of gegeven workshop.

1.7 Training: Een bij ComPassie te geven of gegeven training.

 • 1.8 Therapie sessie/consult: Privé sessie waarin E.E.N.® therapie wordt gepraktiseerd.

 1. 2. Betalingen en prijswijzigingen:

2.1 Betaling geschiedt voorafgaand aan de les of workshop.
Een therapie sessie/consult dient afgerekend te worden tijdens of na het consult. Dit mag contant of per bankoverschrijving/betaalverzoek. In ieder geval binnen 7 dagen na het consult, via bankoverschrijving (gegevens op factuur).

2.2 Betaling van het abonnement geschiedt maandelijks per bankoverschrijving o.v.v. ‘yoga’.
Bij niet of niet tijdige betaling heeft ComPassie het recht om de invorderingskosten en incassokosten op de klant te verhalen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

2.3 Alle actuele prijzen staan vermeld op de website. ComPassie behoudt het recht de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website c.q. per e-mail/nieuwsbrief.

2.4 Door inschrijving en boekingen verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd.

2.5 Na inschrijving voor het yoga abonnement betaalt de klant het lesgeld per maand.

2.6 Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

 1. 3. Regels voor reservering:

3.1 Lessen kunnen gereserveerd worden door het persoonlijk aanmelden bij docent (mondeling of via een bericht).

3.2 Annuleren van reserveringen voor de yoga lessen en therapie sessies kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Wanneer je niet tijdig annuleert dan vervalt jouw les/sessie en kan deze niet meer kosteloos worden ingehaald.

3.3 Annuleren voor een workshops kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de workshop.

3.4 Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen, workshops en/of therapie sessies is niet mogelijk.


 1. 4. Wijzigingen:

4.1 ComPassie behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Klanten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website www.praktijkcompassie.com.

4.2 ComPassie behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een klant het met de wijziging niet eens is, dan kan de klant opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De klant dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.


 1. 5. Lidmaatschap, Strippenkaart en Losse lessen:

5.1 Klanten kunnen lessen volgen op basis van een abonnement, een strippenkaart of losse lessen. Je geeft aan de docent door welke vorm van lidmaatschap jij wenst. Inschrijving gaat via de docent.

5.2 Strippenkaarten zijn 4 maanden geldig vanaf moment van aankoop. De strippenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan een ander persoon.  

5.3 Lidmaatschap van een abonnement komt tot stand op het moment dat ComPassie het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de klant heeft ontvangen.

5.4 Een strippenkaart gaat in op het moment van bestelling en betaling.


 1. 6. Voorwaarden abonnement:
  6.1 Een abonnement wordt 12 maal per jaar betaald. Het abonnement is opzegbaar aan het einde van het contract (12 maanden).

6.2 Bij uitzondering is een abonnement direct opzegbaar. Deze uitzonderingen zijn langdurige ziekte/ziekenhuisopname. Hierbij dient de klant een doktersverklaring te overleggen. Bij verhuizing naar een adres buiten de straal van 30 km vanaf ComPassie met bewijs, kan het contract ook direct beëindigd worden.

6.3 Je abonnement wordt na de einddatum automatisch steeds met een maand verlengd.

6.4 Pauzeren van een abonnement: bij uitzondering kun je jouw abonnement pauzeren. Redenen om een abonnement te pauzeren zijn: langdurige ziekte, ziekenhuisopname of zwangerschap. Hierbij dient de klant een doktersverklaring te overleggen. In overleg bepalen student en ComPassie de duur van de pauze. Na deze pauze wordt het oorspronkelijke abonnement hervat.
Mocht de klant alsnog willen opzeggen dan kan dit met in acht name van de opzegtermijn (artikel 7.1).

6.5 De eindtermijn van de pauze bedraagt minimaal 3 maanden vanaf aanvang pauze tot maximaal 12 maanden.


 1. 7. Opzeggen:

7.1 Opzeggen van je abonnement kan na de einddatum van je afgesloten abonnement met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan schriftelijk of per email, vóór het begin van je nieuwe betalingsmaand.


 1. 8. Lesrooster:

8.1 Het actuele rooster staat op de website. ComPassie behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website c.q. per e-mail.

8.2 ComPassie behoudt zich het recht om bij overmacht de geplande les te annuleren of over te laten nemen door een andere docent.


 1. 9. Vakanties/verlof:

9.1 Tijdens de vakanties die vooraf worden aangekondigd, is ComPassie gesloten. Deze vakanties worden NIET doorbetaald. Zodra bekend, kondigt ComPassie haar vakantie aan. Abonnementen en strippenkaarten worden gepauzeerd. Bij terugkomst zal ComPassie het abonnement of strippenkaart weer verder laten lopen.
Dit zal altijd tijdig gecommuniceerd worden via de website, email/nieuwsbrief.

9.2 Er is geen les tijdens nationale feestdagen.
9.3 Je mag tijdens je eigen vakantie iemand die géén lid is bij ComPassie je lessen laten overnemen. Lid ben je zodra je bent ingeschreven voor lessen (ook losse lessen of voor de rittenkaart). Dit graag in overleg met ComPassie, zodat duidelijk is wie er in de les aanwezig zal zijn.


 1. 10. Deelname en betaling Workshops, Training:

10.1 Het volledige bedrag van de workshop of training dient voor aanvang te zijn betaald.

10.2 Tot 2 weken voor aanvang kan de deelnemer de workshop, training kosteloos annuleren. Het volledige bedrag wordt gerestitueerd. Bij een annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop/training, wordt er geen geld gerestitueerd. Je kunt je plek wel doorgeven aan iemand anders (bijv. vriendin, zus). Stel hier ComPassie vooraf van op de hoogte. 

10.3 Bij annulering door ComPassie wordt het volledige bedrag aan de klant gerestitueerd.

10.4 Buiten de bovengenoemde voorwaarden worden kosten niet gerestitueerd.

10.5 Annulering van een workshop/training kan per e-mail naar: eveline@praktijkcompassie.com. Nadat de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen is de annulering verwerkt.

10.6 ComPassie behoudt zich het recht om door overmacht of onvoldoende inschrijvingen elke workshop/training te annuleren. Het volledige bedrag wordt dan aan de klant gerestitueerd.

 1. 11. Aansprakelijkheid, klachtenregeling:

11.1 De klant volgt de yogalessen, workshops, therapie sessies en trainingen op eigen risico. Indien klant onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen, workshops, therapie sessies of trainingen. Dit geldt ook voor de klant die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

11.2 ComPassie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

11.3 Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.

11.4 ComPassie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

11.5 Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de klant op te lossen.


 1. 12. Therapie sessie

12.1 ComPassie heeft voor therapie sessies/consulten een behandelovereenkomst. De algemene voorwaarden geldend voor de therapie worden bij aanvang van therapie door beide partijen (cliënt en therapeut) ondertekend en bewaard in diens dossier. De behandelovereenkomst is onderaan deze algemene voorwaarden toegevoegd.

 1. 13. AVG en verwerking van persoonlijke gegevens:

13.1 ComPassie verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. ComPassie gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13.2 De privacyverklaring die geldt voor cliënten van therapiesessies, is onderaan deze algemene voorwaarden toegevoegd.

13.3 ComPassie gebruikt de genoemde persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten van ComPassie en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster.
Indien de klant op later moment geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van ComPassie kan dat per e-mail worden medegedeeld aan: eveline@praktijkcompassie.com. Of de klant kan zich direct uitschrijven voor de nieuwsbrief, onderaan in de betreffende nieuwsbrief. De klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van ComPassie gebruik kan worden gemaakt.

13.4 ComPassie geeft de persoonsgegevens van klanten, cliënten en deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.


BEHANDELOVEREENKOMST  (voor therapie sessies)

Naam Natuurgeneeskundig Therapeut: Eveline van der Veen  
VBAG lidmaatschapsnummer: 21605006 
Klacht en tuchtrechtnummer: 912146R 
AGB zorgverlenersnummer: 90102164 

De VBAG NT is gehouden te handelen conform de VBAG regelgeving. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamnese formulier relevante informatie aan de VBAG NT te verstrekken. De Cliënt heeft het recht tot inzage in eigen dossier. De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De VBAG NT verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. De VBAG NT zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur. De VBAG NT mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten. De VBAG NT verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. De VBAG NT is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de VBAG NT de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de VBAG NT een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de VBAG NT in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De VBAG NT kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De VBAG NT zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau. Het is niet toegestaan om geluids- en/of video-opnames te maken, tenzij daar door beide partijen expliciet toestemming voor wordt verstrekt.


UW PRIVACY
(voor therapie sessies)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. 
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling 
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’ 
  • de kosten van het consult