Algemene voorwaarden - Praktijk ComPassie
eveline@praktijkcompassie.com
Voor een gratis afspraak, bel(+316) 29 20 95 26
Close

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Naam Natuurgeneeskundig Therapeut: Eveline van der Veen
VBAG lidmaatschapsnummer: 21605006
Klacht en tuchtrechtnummer: 912146R
AGB zorgverlenersnummer: 90102164

De VBAG NT is gehouden te handelen conform de VBAG regelgeving. De cliënt verplicht zich middels
het intake- en anamnese formulier relevante informatie aan de VBAG NT te verstrekken. De Cliënt
heeft het recht tot inzage in eigen dossier. De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig
(minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in
rekening worden gebracht. De VBAG NT verplicht zich informatie betreffende de behandeling te
verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. De VBAG NT zal geheimhouding
betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij
visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle
gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de
visiteur. De VBAG NT mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen
verrichten. De VBAG NT verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut
of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. De VBAG NT is verplicht een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde
met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet
langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies
in van de VBAG NT de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de VBAG NT een
verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de VBAG NT in, voor
eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De VBAG NT kan de
overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs
niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De VBAG NT zal in een
dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een
andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de
cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk
klachtenbureau. Het is niet toegestaan om geluids- en/of video-opnames te maken, tenzij daar door
beide partijen expliciet toestemming voor wordt verstrekt.