Close

Behandelvoorwaarden (voor therapie sessies)

Naam Natuurgeneeskundig Therapeut: Eveline van der Veen  
VBAG lidmaatschapsnummer: 21605006 
Klacht en tuchtrechtnummer: 912146R 
AGB zorgverlenersnummer: 90102164 

De VBAG NT is gehouden te handelen conform de VBAG regelgeving. De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamnese formulier relevante informatie aan de VBAG NT te verstrekken. De Cliënt heeft het recht tot inzage in eigen dossier. De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De VBAG NT verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling. De VBAG NT zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur. De VBAG NT mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten. De VBAG NT verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is. De VBAG NT is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt tegen het advies in van de VBAG NT de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de VBAG NT een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de VBAG NT in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De VBAG NT kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De VBAG NT zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau. Het is niet toegestaan om geluids- en/of video-opnames te maken, tenzij daar door beide partijen expliciet toestemming voor wordt verstrekt.